หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเพื่อการศึกษา


สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
การตลาด
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การจัดการอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
การจัดการ (ปวส.) (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
บัญชี 4 ปี ภาคปกติ
บัญชี ปวส. เทียบโอน(เรียนวันธรรมดา)
บัญชี ปวส. เทียบโอน (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
บัญชี ปวส. เทียบโอน (E-learning)
ปริญญาตรีที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
บัญชี (E-learning)
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาไทยและอาเซียนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2

หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา
กลุ่มเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง(เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์(เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์(เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย(เทียบโอน ปวส.)
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
การจัดการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการอีเว้นท์
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2560 กยศ. กรอ.

Bachelor of Accountancy

Accountancy Program

Bachelor of Business Administration

International Business Management
Marketing Management
Logistics Management

Bachelor of Arts Program

Business English