อัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ***


* ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
คณะ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
- การตลาด 36,900 288,050
- การตลาดดิจิทัล 36,900 288,050
- การตลาดเพื่อการกีฬาบันเทิงและเกม 36,900 288,050
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 36,900 288,050
- การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 36,900 288,050
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 36,900 288,050
- การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 36,900 288,050
- การเงิน 36,900 288,050
- การเงินการธนาคาร 36,900 288,050
- การลงทุนและวาณิชธนกิจ 36,900 288,050
- ฟินเทค 36,900 288,050
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 36,900 288,050
- การจัดการ 36,900 288,050
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 36,900 288,050
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 36,900 288,050
- การจัดการเพื่อนวัตกรรม 36,900 288,050
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36,900 288,050
- การจัดการโลจิสติกส์ 36,900 288,050
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วันอาทิตย์) 32,700 256,500
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปวส. เทียบโอน ภาคค่ำ) 32,700 256,500
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปวส. เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) 32,700 256,500
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วุฒิ ม.6 เสาร์-อาทิตย์) 32,700 256,500
คณะบัญชี
- บัญชี 4 ปี ภาคปกติ 37,500 306,050
- บัญชี 2 ปี ปวส.เทียบโอน (ภาคปกติ) 38,100 307,205
- บัญชี 2 ปี ปวส.เทียบโอน (เสาร์-อาทิตย์) 38,700 308,050
- บัญชี 2 ปี ปวส.เทียบโอน (e-learning) 24,350 114,850
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง
- บัญชี ปริญญาตรีใบที่ 2(เสาร์-อาทิตย์)* 29,200 235,250
- บัญชี ปริญญาตรีใบที่2 (e-learning)** 18,650 98,750
คณะเศรษฐศาสตร์
- ทุกกลุ่มวิชา 36,300 264,650
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 41,500 270,850
- ภาษาญี่ปุ่น 37,300 278,050
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 36,300 269,850
- ภาษาจีน 41,500 286,450
- ภาษาอังกฤษและการแปล 37,300 268,850
- ศิลปะการแสดง 36,300 277,050
- ภาษาเกาหลี 41,500 281,050
- ภาษาไทยและภาษาอาเซียนธุรกิจ 36,300 269,850
- ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 53,100 782,784
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง (เสาร์-อาทิตย์)*    
- ภาษาญี่ปุ่น 23,600 137,650
- ภาษาจีน 28,800 154,350
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 28,800 136,600
- ภาษาเกาหลี 23,600 154,350
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39,000 308,450
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 37,800 305,550
- คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 42,600 305,650
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38,300 303,350
- การจัดการธุรกิจอาหาร 38,400 283,150
- วิศวกรรมการเงิน 36,900 273,350
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 44,400 -
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ) 38,100 188,400
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 34,800 174,500
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 41,100 222,950
คณะนิเทศศาสตร์
นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
- วารสารดิจิทัล 36,300 275,650
- การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 36,300 304,850
- ภาพยนตร์ดิจิทัล 36,300 283,850
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
- การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 36,300 269,150
- การโฆษณา 36,300 289,550
- การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 36,300 273,650
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 321,150
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 344,250
- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 47,100 321,350
- วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 47,100 335,550
- วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 46,400 316,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 46,400 236,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 54,100 288,900
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 41,900 284,200
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ) 47,100 252,650
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ) 50,300 282,000
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ 39,100 264,850
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 36,900 293,500
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 36,900 294,350
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36,300 294,750
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 281,850
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 36,300 274,850
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- การประกอบการ 39,700 284,950
- การประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 39,700 277,450
- การประกอบการดิจิทัล 39,700 277,450
วิทยาลัยนานาชาติ / International College
Foreigner    
Bachelor of Business Administration    
- International Business Management 70,500 500,850
- Marketing 70,500 500,850
- Logistics Management 70,500 500,850
Bachelor of Accountancy    
- Accountancy Program 70,500 500,850
Bachelor of Arts Program    
- Business English 76,500 500,850
สำหรับนักศึกษาคนไทย    
คณะบริหารธุรกิจ    
- สาชาวิชาการตลาด 58,500 442,850
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500 442,850
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 58,500 442,850
คณะบัญชี    
- สาขาวิชาการบัญชี 58,500 442,850
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์    
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58,500 442,850

*นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 ปวส. เทียบโอน/ต่อเนื่อง ต้องชำระค่าระบบการเรียน Digital Hybrid Learning System จำนวน 8,500 บาท

**นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 และเทียบโอน (e-Learning) ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขอรับ iPad ได้

***อัตราค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า