หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

** เริ่มเรียน 14 สิงหาคม 2561 มีโอกาสจบ 3 ปีครึ่ง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คณะ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ค่าเล่าเรียนภาคต้น ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
- การตลาด 37,500 289,250
- การตลาดดิจิทัล 37,500 289,250
- การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ 37,500 289,250
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 37,500 289,250
- การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 37,500 289,250
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 37,500 290,750
- การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 37,500 290,750
- การเงิน 37,500 290,750
- การเงินการธนาคาร 37,500 290,750
- การลงทุนและวาณิชธนกิจ 37,500 290,750
- ฟินเทค 37,500 290,750
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 37,500 290,750
- การจัดการ 37,500 289,250
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 37,500 289,250
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 37,500 289,250
- การจัดการเพื่อนวัตกรรม 37,500 289,250
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37,500 289,250
- การจัดการโลจิสติกส์ 37,500 289,250
- การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 37,500 299,750
- ธุรกิจเกมและ eSports 38,100 299,750
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ)
- ปริญญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 36,900 256,500
- ปริญญาตรี ปวส. เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์ 32,700 156,100
- ปริญญาตรี ภาคค่ำ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) 32,700 256,500
- ปริญญาตรี ปวส. ภาคค่ำ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) 34,500 156,600
คณะบัญชี
- สาขาวิชาบัญชี (ปกติ 4 ปี) 37,500 303,650
- สาขาวิชาบัญชี (ปวส. เทียบโอน วันธรรมดา) 33,900 173,500
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ)
- สาขาวิชาบัญชี ปวส (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 33,900 235,250
- สาขาวิชาบัญชี ปริญญาใบที่สอง (กลุ่มนอกเวลาทำการ) 29,200* 156,900
- สาขาวิชาบัญชี ปริญญาตรีใบที่สอง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิคส์) 19,850 98,750
- สาขาวิชาบัญชี ปวส (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิคส์) 19,850 114,850
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา) 36,300 264,650
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 37,300 268,850
- ภาษาญี่ปุ่น 37,300 273,060
- ภาษาอังกฤษและการแปล 36,300 264,650
- ภาษาไทย 36,300 270,350
- ภาษาจีน 41,500 282,950
- ศิลปะการแสดง 36,300 279,050
- ภาษาเกาหลี 42,500 268,850
- ภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 47,100 553,250
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 27,800 140,000
- ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 23,600 146,250
- ภาษาจีน (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 28,800 139,850
- ภาษาเกาหลี (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 24,600 143,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39,000 311,450
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39,600 306,650
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38,300 298,350
- วิศวกรรมการเงิน 36,900 274,550
- การจัดการธุรกิจอาหาร 40,400 293,950
- คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 40,500 307,150
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 38,100 312,950
- สาขานวัตกรรมอาหาร 41,100 298,250
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 38,100 201,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) 38,100 177,800
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.) 40,500 177,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 31,200 150,700
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 41,100 182,450
คณะนิเทศศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล 36,300 269,150
- กลุ่มวิชาเอกการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 36,300 269,150
- กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล 36,300 269,150
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 49,500 341,050
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 344,250
- วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 49,500 328,550
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ 50,100 316,750
- วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 47,700 327,750
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส.) 50,100 230,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส.) 53,500 284,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส.) 48,500 273,000
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (ปวส.) 47,700 249,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (ปวส.) 49,100 247,250
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 236,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 45,600 230,400
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 46,100 219,600
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 213,800
- สาขาวิชาววิศวกรรมการจัดการยานยนต์ (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 213,700
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ 39,100 264,850
- นิติศาสตร์ (ปวส.) 36,300 162,100
- นิติศาสตร์ (ปริญญาตรีใบที่สอง-เสาร์,อาทิตย์) 35,200 162,600
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 36,900 293,850
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 36,900 306,850
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36,900 294,750
- การท่องเที่ยวเรือสำราญ 36,300 294,750
- ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 36,300 294,750
- การพัฒนาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 36,300 294,750
- การจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 285,300
- การจัดการอีเว้นท์ 36,300 276,350
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- การประกอบการ 38,100 286,850
วิทยาลัยนานาชาติ / International College
หลักสูตรนักศึกษาเข้าใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Foreigner    
Business Administration    
- Bachelor of Business Administration Program 76,500 548,850
Bachelor of Accountancy    
- Bachelor of Accountancy Program 76,500 548,850
Bachelor of Arts (Tourism)    
- Bachelor of Arts Program in Business English 76,500 548,850
Business Administration    
- Bachelor of Tourism Management 76,500 548,850
สำหรับนักศึกษาคนไทย    
คณะบริหารธุรกิจ    
- สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 64,500 490,850
คณะบัญชี    
- สาขาบัญชี 64,500 490,850
คณะมนุษยศาสตร์    
- สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 64,500 490,850
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 66,500 491,850

** รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561