หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

*ภาคเรียนที่ 1/1 เรียน 3 วิชา

ภาคเรียนที่ 1/2 เรียน 5 วิชา

** เริ่มเรียน 28 พค. 61 มีโอกาสจบ 3 ปีครึ่ง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คณะ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/1 ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
- การตลาด 20,400 289,250
- การตลาดดิจิทัล 20,400 289,250
- การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ 20,400 289,250
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 20,400 289,250
- การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 20,400 289,250
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 20,400 290,750
- การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 20,400 290,750
- การเงิน 20,400 290,750
- การเงินการธนาคาร 20,400 290,750
- การลงทุนและวาณิชธนกิจ 20,400 290,750
- ฟินเทค 20,400 290,750
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20,400 290,750
- การจัดการ 20,400 289,250
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 20,400 289,250
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 20,400 289,250
- การจัดการเพื่อนวัตกรรม 20,400 289,250
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20,400 289,250
- การจัดการโลจิสติกส์ 20,400 289,250
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
- ปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ 36,900 256,500
- ปริญญาตรี ปวส. เทียบโอน เรียนวันอาทิตย์ 32,700 156,100
- ปริญญาตรี ภาคค่ำ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) 32,700 256,500
- ปริญญาตรี ปวส. ภาคค่ำ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) 34,500 156,600
คณะบัญชี
- สาขาวิชาบัญชี (ปกติ 4 ปี) 19,200 303,650
- สาขาวิชาบัญชี (ปวส. เทียบโอน วันธรรมดา) 19,200 173,500
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
- สาขาวิชาบัญชี ปวส (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 33,900 235,250
- สาขาวิชาบัญชี ปริญญาใบที่สอง (หลักสูตรนอกเวลาทำการ) 29,200 156,900
- สาขาวิชาบัญชี ปริญญาตรีใบที่สอง (หลักสูตร eLearning) 19,850 98,750
- สาขาวิชาบัญชี ปวส (หลักสูตร eLearning) 19,850 114,850
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา) 19,200 264,650
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 19,200 268,850
- ภาษาญี่ปุ่น 19,200 273,060
- ภาษาอังกฤษและการแปล 19,200 264,650
- ภาษาไทย 19,200 270,350
- ภาษาจีน 19,200 282,950
- ศิลปะการแสดง 19,200 279,050
- ภาษาเกาหลี 19,200 268,850
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
- ภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 47,100 553,250
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 27,800 140,000
- ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 23,600 146,250
- ภาษาจีน (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 28,800 139,850
- ภาษาเกาหลี (ปริญญาใบที่สอง เสาร์-อาทิตย์) 24,600 143,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19,200 311,450
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19,200 306,650
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19,200 298,350
- วิศวกรรมการเงิน 19,200 274,550
- การจัดการธุรกิจอาหาร 19,200 293,950
- คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 19,200 307,150
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 19,200 312,950
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 38,100 201,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) 38,100 177,800
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.) 40,500 177,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 31,200 150,700
คณะนิเทศศาสตร์
นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
- วารสารดิจิทัล 19,200 275,650
- การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 19,200 297,650
- ภาพยนตร์ดิจิทัล 19,200 269,150
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
- การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 19,200 289,550
- การโฆษณา 19,200 283,850
- การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 19,200 273,650
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 24,700 341,050
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 24,700 344,250
- วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 24,700 328,550
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ 24,700 316,750
- วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 24,700 327,750
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส.) 50,100 230,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส.) 53,500 284,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส.) 48,500 273,000
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (ปวส.) 47,700 249,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (ปวส.) 49,100 247,250
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 236,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 45,600 288,900
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 46,100 284,500
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 213,800
- สาขาวิชาววิศวกรรมการจัดการยานยนต์ (ปวส. เรียน เสาร์-อาทิตย์) 47,300 213,700
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ 19,200 264,850
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 19,200 293,850
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 19,200 306,850
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 19,200 294,750
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 19,200 285,300
- สาขาการจัดการอีเว้นท์ 19,200 276,350
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- การประกอบการ 19,800 286,850
วิทยาลัยนานาชาติ / International College
สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำ) *เริ่มเรียน 14 สค. 61
Foreigner    
Bachelor of Business Administration    
- International Business Management 70,500 500,850
Bachelor of Accountancy    
- Accountancy Program 70,500 500,850
Bachelor of Arts Program    
- Business English 70,500 500,850
สำหรับนักศึกษาคนไทย    
คณะบริหารธุรกิจ    
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500 442,850
คณะบัญชี    
- สาขาวิชาการบัญชี 58,500 442,850
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์    
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58,500 442,850

* ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรรวมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักศึกษาคนไทย ปีละ 200 บาท

สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ปีละ 2,200 บาท

* นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. และเทียบโอน ปวส. และปริญญาตรีใบที่สอง ต้องชำระค่า Digital Hybrid Learning System จำนวน 8,500 บาท

** นักศึกษาหลักสูตร บัญชี (E-learning) ไม่ได้สิทธิ์ใช้ระบบ Digital Hybrid Learning System

*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของรายวิชา