อัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

คณะ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
- การตลาด 37,500 289,250
- การตลาดดิจิทัล 37,500 289,250
- การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ 37,500 289,250
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 37,500 289,250
- การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 37,500 289,250
- การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 37,500 288,050
- การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 37,500 288,050
- การเงิน 37,500 290,750
- การเงินการธนาคาร 37,500 290,750
- การลงทุนและวาณิชธนกิจ 37,500 290,750
- ฟินเทค 37,500 290,750
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 37,500 290,750
- การจัดการ 37,500 289,250
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 37,500 289,250
- การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 37,500 289,250
- การจัดการเพื่อนวัตกรรม 37,500 289,250
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37,500 289,250
- การจัดการโลจิสติกส์ 37,500 289,250
หลักสูตรนอกเวลาทำการ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) 36,900 256,500
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ผู้จบ ปวส. เรียนวันอาทิตย์) 34,500 156,100
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เรียนภาคค่ำ วันจันทร์-วันศุกร์) 36,900 256,500
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ผู้จบ ปวส.) ภาคค่ำ (เรียนจันทร์-ศุกร์) 35,000 156,600
คณะบัญชี
- สาขาวิชาบัญชี 37,500 303,650
- สาขาวิชาบัญชี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 33,900 173,500
หลักสูตรนอกเวลาทำการ
- สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาใบที่สอง เรียนเสาร์ - อาทิตย์) 29,000 235,250
- สาขาวิชาบัญชี (ปวส เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 34,500 156,900
หลักสูตร eLearning
- บัญชี (ปริญญาตรีใบที่สอง) 18,650 98,750
- บัญชี (ปวส) 24,350 114,850
คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 36,300 264,650
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 36,300 268,850
- ภาษาญี่ปุ่น 36,000 273,060
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 36,300 270,350
- ภาษาจีน 40,500 282,950
- ภาษาอังกฤษและการแปล 36,300 264,650
- ศิลปะการแสดง 36,300 279,050
- ภาษาเกาหลี 38,300 268,850
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 53,100 553,250
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง (เสาร์-อาทิตย์)*    
- ภาษาญี่ปุ่น 23,600 146,250
- ภาษาจีน 28,800 140,000
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 27,800 139,850
- ภาษาเกาหลี 24,600 143,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39,000 311,450
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39,000 306,650
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38,300 298,350
- วิศวกรรมการเงิน 36,300 274,550
- การจัดการธุรกิจอาหาร 40,400 293,950
- คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 38,100 307,150
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 38,100 312,950
หลักสูตร ปวส.
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ) 36,300 201,300
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ) 40,500 150,700
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส. เทียบโอน ภาคปกติ) 40,500 177,300
หลักสูตรนอกเวลาทำการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เทียบโอน สาร์-อาทิตย์) 40,500 150,700
คณะนิเทศศาสตร์
นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
- วารสารดิจิทัล 36,300 275,650
- การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 36,300 297,650
- ภาพยนตร์ดิจิทัล 36,300 283,850
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
- การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 36,300 269,150
- การโฆษณา 36,300 289,550
- การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 36,300 273,650
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ 50,100 341,050
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 344,250
- วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 49,500 328,550
- วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 49,500 327,750
- วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 47,700 316,750
หลักสูตร ปวส.
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 50,100 230,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 53,500 284,100
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์) 49,500 273,000
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ) 49,100 247,250
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (ปวส. ต่อเนื่อง ภาคปกติ) 47,700 249,100
หลักสูตรนอกเวลาทำการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์) 46,400 236,750
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (ปวส. ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์) 54,100 288,900
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์) 41,900 284,500
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์ 39,100 264,850
หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
- นิติศาสตร์ 36,300 162,100
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 36,900 293,850
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 36,900 306,850
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36,300 294,750
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 285,300
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 36,300 276,350
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- การประกอบการ 38,100 286,850
- ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 38,100 286,850
- ผู้ประกอบการในองค์กร 38,100 286,850
- ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว 38,100 286,850
- การประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 38,100 286,850
- การประกอบการดิจิทัล 38,100 286,850
วิทยาลัยนานาชาติ / International College
Foreigner    
Bachelor of Business Administration    
- International Business Management 70,500 500,850
- Marketing 70,500 500,850
- Logistics Management 70,500 500,850
Bachelor of Accountancy    
- Accountancy Program 70,500 500,850
Bachelor of Arts Program    
- Business English 76,500 500,850
สำหรับนักศึกษาคนไทย    
คณะบริหารธุรกิจ    
- สาชาวิชาการตลาด 58,500 442,850
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500 442,850
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 58,500 442,850
คณะบัญชี    
- สาขาวิชาการบัญชี 58,500 442,850
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์    
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58,500 442,850

* ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรรวมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักศึกษาคนไทย ปีละ 200 บาท

สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ปีละ 2,200 บาท

* นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. และเทียบโอน ปวส. และปริญญาตรีใบที่สอง ต้องชำระค่า iPad Mini 4 จำนวน 8,500 บาท

** นักศึกษาหลักสูตร บัญชี (E-learning) ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขอรับ iPad Mini 4 ได้

*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของรายวิชา