หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะเศรษฐศาสตร์

เรียนเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

การที่จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่มีแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่จำเป็นต้องหยั่งรู้ถึงความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ ทางธุรกิจและสังคม การศึกษาเศรษฐศาสตร์จะสร้างความรู้ และความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ผลกระทบของความสัมพันธ์นี้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการคน องค์กร และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์จึงเปรียบเสมือน นักวางแผนหรือนักยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นนักยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่ก้าวล้ำโลกธุรกิจยุคใหม่

เลือกเส้นทางสู่นักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ (มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ International Program)

Contact Us