หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารสมัครเรียน


1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

3. สำเนาใบเปลี่ยนขื่อ (ถ้ามี)

4. ใบ ปพ. หรือใบแสดงผลการเรียน

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท