หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Live from UTCC


คณะ/สาขาที่เปิดสอน


กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
การตลาด
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
การจัดการ (ปวส.) (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
บัญชี 4 ปี ภาคปกติ
บัญชี ปวส. เทียบโอน (เรียนวันธรรมดา)
บัญชี ปวส. เทียบโอน (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
บัญชี ปวส. เทียบโอน (E-learning)
ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
บัญชี (E-learning)
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา
กลุ่มเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
การจัดการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาการจัดการอีเว้นท์
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
ผู้ประกอบการ
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์

Bachelor of Accountancy

Accountancy Program

Bachelor of Business Administration

International Business Management
Marketing Management
Logistics Management

Bachelor of Arts Program

Business English

ทุนการศึกษา


Contact Us