หลักสูตรปริญญาตรี

ลงทะเบียนฟรี!

เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Live from UTCC


คณะ/สาขาที่เปิดสอน


กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
การตลาด
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการโรงแรม
การจัดการการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
หลักสูตร 4 + 1 (5 ปีได้ปริญญาตรีและโท)
หลักสูตรนอกเวลาทำการ
หลักสูตรปริญญาใบที่สอง (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี)
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ (2+2)
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
กลุ่มวิชาเอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา
กลุ่มเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาตลาดทุน การเงิน และภาษี
กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กลุ่มวิชาธุรกิจแฟรนไขส์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
กองทุน ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. ผู้จบ ปวส. (เทียบโอน)
กยศ. กรอ. ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์

Bachelor of Accountancy

Accountancy Program

Bachelor of Business Administration

International Business Management
Marketing Management
Logistics Management

Bachelor of Arts Program

Business English

ทุนการศึกษา


Contact Us